Skip to main content Link Menu Expand (external link) Document Search Copy Copied

Stanovy Spolku stezka Češov – Vysoké Veselí

Článek 1

Spolek stezka Češov – Vysoké Veselí (dále též „Spolek stezka“ nebo „Spolek“) vznikl jako občanské sdružení, založené v r. 2006 podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů; vyvíjí pravidelnou činnost na území České republiky a má své sídlo v Češově, č.p. 5, p. Jičín 506 01. Právní povaha Spolku se řídí ustanoveními §§ 214 až 302 zákona č. 89/2012 Sb. („nový občanský zákoník“, dále jen „NOZ“) podle ust. § 3045 odst. 1 cit. zákona).

CÍLE A ČINNOST SPOLKU

Článek 2

Spolek stezka Češov – Vysoké Veselí je nevládní a nezisková organizace, jejímž hlavním cílem je ochrana a obnova přírody, krajiny a životního prostředí, ekologická výchova a podpora trvale udržitelného života. Cílem Spolku je založit a udržovat naučnou stezku mezi obcemi Češov a Vysoké Veselí a v jejich okolí. Dále všestranně podporovat a rozvíjet dobrovolnictví na všech úrovních společnosti, v národním i mezinárodním měřítku jako základní princip zdravé společnosti. Spolek sdružuje lidi různých profesí a zaměření, které spojuje myšlenka dobrovolného přispění k péči o okolní svět a lidské společenství, propagace a šíření principů dobrovolnictví i osobní účasti na veřejně prospěšných aktivitách. Rozvíjí mezinárodní kontakty lidí, napomáhá rozvoji mezikulturního poznávání a setkávání různých pohledů na svět. Spolek sdružuje mládež i další občany pracující s mládeží a dětmi. Spolek odmítá všechny formy sociální, národnostní, náboženské, politické, rasové nebo jakékoli jiné diskriminace a chce umožňovat lidem lépe se vzájemně poznávat, chápat a uvědomovat si rozdíly a pěstovat vzájemnou toleranci.

Článek 3

Při naplňování svých cílů Spolek spolupracuje se spolky, orgány samosprávy a státní správy, i jednotlivými lidmi, kteří se věnují veřejně prospěšným činnostem. Stejně tak zaujímá aktivní postoje k událostem a subjektům, jež se přímo vztahují k cílům činnosti či ovlivňují podmínky jejich naplňování.

ČLENSTVÍ

Článek 4

Členy Spolku se stávají všechny fyzické nebo právnické osoby, které se ztotožní s cíli Spolku, podílejí se na formách činností Spolku, splní povinnost zaplatit členské příspěvky na daný kalendářní rok a jejich členství je schváleno Radou.

Článek 5

Výše členského příspěvku je stanovena Generálním shromážděním na návrh Rady.

Článek 6

Členové Spolku mají právo:

 • účastnit se činnosti Spolku a v rámci stanovených zásad využívat výhody vyplývající z členství,
 • účastnit se jednání orgánů Spolku a vyjadřovat se k otázkám činnosti Spolku,
 • volit členy orgánů Spolku a být do nich volen.

  Článek 7

  Ukončení členství nastává:

 • dnem doručení rozhodnutí člena o ukončení svého členství,
 • nezaplacením členského příspěvku do 31.3. kalendářního roku následujícího po kalendářním roce, kdy člen zaplatil členský příspěvek,
 • vyloučením na základě rozhodnutí Rady v případě, že činnost člena je v hrubém rozporu se stanovami Spolku.

GENERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ

Článek 8

Nejvyšším orgánem Spolku je Generální shromáždění, které se schází nejméně jednou ročně. Jeho zasedání se mohou účastnit členové osobně nebo prostřednictvím zplnomocněných zástupců.

Článek 9

Generální shromáždění Spolku

 • a)stanoví poslání Spolku;
 • b)schvaluje:
  • i) stanovy Spolku a jejich změny,
  • ii) účetní závěrku a zprávu o hospodaření Spolku,
  • iii)rozpočet Spolku;
 • c) volí a odvolává členy Rady;
 • d) volí a odvolává členy Kontrolního výboru;
 • e) rozhoduje i o dalších otázkách, pokud tak vyplývá ze zákona nebo z těchto stanov.

  Článek 10

  Generální shromáždění je usnášeníschopné, je-li přítomna alespoň nadpoloviční většina členů. Pokud není ve stanovách uvedeno jinak, všechna rozhodnutí Generálního shromáždění jsou přijímána nadpoloviční většinou přítomných hlasů.

  Článek 11

  Mimořádné Generální shromáždění je svoláno: a) na základě rozhodnutí Rady, b) na písemnou žádost nejméně jedné třetiny členů adresované předsedovi, c) na žádost Kontrolního výboru adresovanou předsedovi Spolku, d) v případě, kdy řádného Generálního shromáždění se nezúčastní požadovaný počet členů. V takovémto případě je mimořádné Generální shromáždění svoláno do 1 měsíce od původního termínu a je usnášeníschopné bez ohledu na počet přítomných členů nebo jejich zplnomocněných zástupců.

  RADA

  Článek 12

  Rada je složena ze 3 členů. Členové Rady jsou voleni Generálním shromážděním na období pěti let. Pokud se Generální shromáždění nekoná před uplynutím uvedené doby, funkční období trvá do konání nejbližšího Generálního shromáždění. Rada volí ze svých členů předsedu Spolku, místopředsedu Spolku a hospodáře Spolku.

  Článek 13

  Rada Spolku stezka:

 • a) rozhoduje ve věcech, které nenáleží do působnosti Generálního shromáždění v souladu s rozhodnutími Generálního shromáždění;
 • b) vytváří vnitřní dokumenty Spolku. Zasedání Rady se koná nejméně čtyřikrát do roka. Rozhodnutí jsou přijímána většinou přítomných členů Rady. Z každého zasedání se pořizuje zápis, který podepisují předsedající a zapisovatel. Se souhlasem všech svých členů může Rada zasedat ve formě elektronické nebo telefonické konference. K přijetí usnesení elektronickou formou je třeba nejméně nadpoloviční většiny hlasů všech členů Rady.

  Článek 14

  Rada navrhuje program zasedání Generálního shromáždění a rozhoduje o hlavních činnostech Spolku mezi jeho zasedáními. Rada svolává Generální shromáždění písemně, a to nejméně 20 dní předem.

  Článek 15

  K zabezpečení organizační a administrativní činnosti Spolku může Rada zřídit stálý sekretariát. Činnost sekretariátu řídí předseda nebo místopředseda, nebo jimi pověřený člen Rady nebo zaměstnanec.

  PŘEDSEDA SPOLKU

  Článek 16

  Předseda Spolku je statutární orgán Spolku. Jedná jeho jménem, řídí práci Rady a svolává její zasedání. Za svou činnost je zodpovědný Radě Spolku, která ho může odvolat nadpoloviční většinou hlasů všech svých členů. Předseda může písemně delegovat pravomoci ke konkrétním jednáním na kteréhokoli člena nebo zaměstnance.

  KONTROLNÍ VÝBOR

  Článek 17

  Kontrolní výbor tvoří 3 členové, kteří jsou voleni Generálním shromážděním z členů Spolku na období pěti let. Pokud se Generální shromáždění nekoná před uplynutím uvedené doby, funkční období trvá do konání nejbližšího Generálního shromáždění.

Kontrolní výbor:

 • a) kontroluje, zda Spolek funguje v souladu s platnými právními předpisy, stanovami a jinými vnitřními dokumenty,
 • b) kontroluje hospodaření Spolku na všech úrovních a sleduje, zda jsou získané finanční prostředky vynakládané v souladu se zájmy a cíli Spolku a dle schváleného rozpočtu.
 • c) předkládá Generálnímu shromáždění zprávu o hospodaření Spolku. Kontrolní výbor volí ze svého středu předsedu. Členové Kontrolního výboru se mohou účastnit zasedání Rady. Kontrolní výbor má právo vznést námitku proti rozhodnutí Rady, která se touto námitkou musí zabývat. V případě, že Rada neplní své povinnosti vyplývající z těchto stanov a platných právních předpisů, Kontrolní výbor svolá mimořádné Generální shromáždění.

  Organizační jednotky

  Článek 18

  Spolek nepředpokládá zakládání organizačních jednotek.

  HOSPODAŘENÍ SPOLKU

  Článek 19

  Příjmy Spolku tvoří:

 • a) příjmy z členských příspěvků, jejichž výše je stanovena Generálním shromážděním,
 • b) příjmy z vlastní činnosti,
 • c) příspěvky z veřejných rozpočtů,
 • d) dary a dotace od fyzických nebo právnických osob,
 • e) další příjmy povolené zákonem, které nejsou v rozporu s cíli Spolku.

  Článek 20

  Výdaje Spolku vycházejí z rámce rozpočtu schváleného Generálním shromážděním a zabezpečují plnění cílů Spolku. Mimořádné výdaje nad rámec rozpočtu Spolku schvaluje Rada.

  Článek 21

  Hospodaření Spolku se řídí platnými právními přepisy a usneseními Generálního shromáždění a v jejich rámci rozhodnutími Rady.

  JINÉ FORMY ÚČASTI NA ČINNOSTI SPOLKU

  Článek 22

Poradní sbor

Rada může jmenovat čestný poradní sbor osobností, který svým poradním hlasem a právem přítomnosti na Radě a právem být informován rozvíjí a usměrňuje činnost a poslání Spolku. Poradní sbor dbá zejména svými postoji o zvýšení kreditu cílů a poslání Spolku.

Příznivci

Spolek může pro podporu své činnosti získávat vhodnou formou podporovatele a udržovat jejich vztah ke Spolku formami výhod nebo morálních ocenění.

ZMĚNY STANOV A ZÁNIK SPOLKU

Článek 23

Stanovy mohou být měněny Generálním shromážděním na návrh Rady. Návrh změn musí být k dispozici členům Spolku alespoň 15 dní před konáním Generálního shromáždění.

Článek 24

Generální shromáždění, které se má vyjádřit k zániku Spolku je svolané alespoň 20 dní předem a navržený program jednání musí obsahovat návrh na zánik Spolku. Jednání Generálního shromáždění se musí zúčastnit alespoň polovina členů Spolku stezka. Pokud tohoto počtu není dosaženo, nové zasedání Generální shromáždění je svoláno do 15 dní a může o věci rozhodnout bez ohledu na počet přítomných členů. Zánik Spolku musí být schválen 2/3 většinou přítomných členů.

Článek 25

V případě zániku Spolku pověří Generální shromáždění jednu nebo více osob likvidací majetku. Majetek připadne nevládním neziskovým subjektům, které sledují obdobný cíl, nebude-li určeno Generálním shromážděním před zánikem Spolku jinak.

Článek 26

Nestanoví-li tyto Stanovy jinak, řídí se právní poměry Spolku ustanoveními §§ 214 až 302 NOZ.